Versiune actualizată mai 2018


Smartpoint Consulting S.R.L., o societate constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Bd. Splaiul Unirii, nr. 33, bl. M4, sc.1, et. 4, ap. 18, București, sector 3, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/3792/2005, codul unic de înregistrare RO17290596, denumită în continuare „Operator” sau „Noi”.


Având în vedere:

 • prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare „Regulamentul” care este aplicabil din 25.05.2018;

 • faptul că Operatorul a încheiat cu tine, în calitate de Client, fiind denumit în continuare „Client”, unul ori mai multe contracte de colaborare, denumite în continuare „Contractul” sau „Contractele”, după caz,


Operatorul emite prezenta Notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, denumită în continuare „Nota”, astfel:


 1. Datele de contact ale Operatorului sunt cele mentionate în preambul.

 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: e-mail: privacy@smartpoint.ro, adresa poștală str. Bd. Ferdinand I, nr. 13, sector 2, București, tel. 031.805.3911.

 3. Datele cu caracter personal, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrării, interesele legitime urmărite de Operator sau de o terță parte, destinatarii sau categoriile de destinatari ai prelucrării datelor cu caracter personal, intenția Operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță (din afara UE si a Spatiului Economic European) sau organizatie internationala, existenta sau absenta unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor prevazute de art. 46, 47, 49, alin. (1), al doilea paragraf din Regulament, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunzatoare si la mijloacele de a obtine o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozite, perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada sunt evidentiate in anexa care face parte integranta din prezenta Nota.

 4. 1. Care sunt drepturile tale?


În calitate de persoană vizată (persoană fizică), ai următoarele drepturi, conform Regulamentului:


a) dreptul de acces


Ce trebuie să știi:


Poți obține de la noi o confirmare că prelucrăm ori nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, vei avea acces la următoarele informații:

➢ categoriile de date cu caracter personal vizate;

➢ scopurile prelucrării;

➢ destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează a fi divulgate, în special țări din afara UE și a Spatiului Economic European sau organizații internaționale, cu menționarea garanțiilor adecvate în acest ultim caz;

➢ acolo unde e posibil, perioada stocării sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;

➢ faptul că poți depune o plângere către autoritatea de supraveghere și că ne poți cere rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării acestora ori că te poți opune prelucrării;

➢ sursa colectării datelor cu caracter personal, dacă noi le colectam de la altă persoană decât de la tine;

➢ existența unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri și, cel puțin, logica utilizată, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru tine.


Te asigurăm că:


➢ vei primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;

➢ poți solicita și primi răspuns de la noi în orice modalitate dorită de tine, inclusiv e-mail.


Important de reținut:


➢ este posibil să îți solicităm plata unui comision, bazat pe costurile administrative, dacă vei solicita mai mult de o copie;

➢ dreptul tău de a solicita o copie, conform celor arătate mai sus, nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altora.


 1. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal


Ce trebuie să stii:


➢ ai dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

➢ ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete.


 1. dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal


Ce trebuie să știi


Ai dreptul de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri justificate, în anumite condiții:


➢ datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

➢ îți retragi consimțământul în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ ori prelucrarea privește datele speciale cu caracter personal și se întemeiază pe consimțământ și nu există alt temei juridic privind prelucrarea;

➢ te opui prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public ori ce rezultă din exercitarea autorității cu care Operatorul a fost investit sau prelucrarea este intemeiată pe un interes legitim al Operatorului ori al unui tert și nu există motive legitime care să prevaleze în ce privește prelucrarea ori te opui prelucrării intemeiate pe marketing direct, inclusiv creării de profiluri legate de marketingul direct;

➢ datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

➢ datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale care îi revine Operatorului,

cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

➢ pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

➢ pentru a ne conforma unei obligații legale;

➢ în scopuri de arhivare în interes public, stiințific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;

➢ pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


 1. dreptul la restricționarea prelucrării


Ce trebuie să știi:


Ai dreptul de a obtine de la noi restricționarea prelucrării în anumite condiții:


➢ dacă îți exerciți dreptul la opoziție, pe durata verificării de către noi a exactității datelor tale cu caracter personal;

➢ dacă prelucrarea este ilegala, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal si ne solicitati restrictionarea utlizarii acestora;

➢ pe durata în care noi verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează în raport de cele ale tale, în situația când te-ai opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care te afli;

➢ noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar tu soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Te asigurăm că te vom informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare pentru cele patru situații menționate mai sus.


Important de reținut:


➢ daca restrictionarea prelucrarii a avut loc in cele 4 situatii mentionate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu exceptia stocarii, doar in baza consimtamantului Dvs. prealabil pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.

 1. dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal


Ce trebuie să știi:


➢ ai dreptul de a obtine de la noi, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat si, de asemenea, aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator;


➢ exercitarea celor doua drepturi mentionate anterior poate avea loc daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

(i) prelucrarea de catre noi are la baza consimtamantul Dvs. si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter perso-nal ori prelucrarea este

necesara pentru executarea unui contract la care Dvs. sunteti parte sau pentru a face demer-suri la cererea Dvs. inainte de incheierea unui contract;

(ii) prelucrarea datelor cu caracter personal se face de noi prin mijloace automate; (iii) exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere

dreptului la stergerea datelor si nu afecteza drepturile si libertatile altora.

 1. dreptul la opoziție

Ce trebuie să știi:


➢ va puteti opune oricand prelucrarea este necesara (i) pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, inclusiv crearii de profiluri pe aceste temeiuri (ii) pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Dvs ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

➢ va puteti opune oricand prelucrarii in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, daca aceasta profilare este legata de marketingul direct;

➢ cand prelucrarea se realizeaza in scopuri statistice, de cercetare stiintifica sau istorica, va puteti opune prelucrarii date-lor care va privesc, cu exceptia situatiei cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.


 1. dreptul de retragere oricând a consimțământului


Ce trebuie să știi:


Îți poți retrage oricând consimțământul, fără afectarea valabilităților prelucrărilor anterioare, în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ.


h) dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere


Ai dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. 0318.059.211, 0318.059.212, fax 0318.059.602.


IV.2. Aspecte importante privind drepturile tale


a) termenul de răspuns la cererile tale


Termenul standard de răspuns este de o lună; în cazul în care formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente/informații, opinia unor terți etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum două luni, sens în care te vom informa despre acest aspect în intervalul inițial de o lună.


b) restricționarea accesului


În anumite situații, s-ar putea să nu îți putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor tale cu caracter personal din cauza unor restricţii legale. Într-un astfel de caz, îți vom comunica motivul acestui refuz.


c) imposibilitatea identificării


În anumite cazuri, s-ar putea să nu te putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizezi în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu te putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii tale în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferi informații suplimentare care să ne permită să te identificăm. Te vom informa și îți vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.


d) exercitarea drepturilor tale


Pentru exercitarea drepturilor tale ne poți trimite o cerere scrisa, semnată și datata, prin modalitatile prevazute la art. II (e-mail sau poștă) ori puteti veni la sediul nostru sau puteți vizita www.brandlink.ro.


V. Operatorul nu utilizează prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc Clientul sau il afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie pentru incheierea Contractului.


VI. Operatorul: (i) daca intentioneaza sa prelucreze date cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice alte infor-matii suplimentare relevante; (ii) aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii si asigura confidentialitatea acestora, conform legii; (iii) poate actualiza periodic prezenta Nota si anexele aferente, cu publicarea oricarei modificari pe www.brandlink.ro si cu anuntarea Dvs. in acest sens. De aceea, va recomandam sa vizitati periodic www.brandlink.ro.


VII. În situația în care:


➢ vizitezi oricare dintre website-urile Operatorului, informații detaliate privind datele cu caracter personal există pe respectivele website-uri și le poți accesa (cum ar fi utilizarea cookie-urilor);

➢ apelezi Operatorul, dacă este înregistrată convorbirea, vei fi atenționat prin mesaj vocal la începutul respectivei convorbiri, urmând a îți exprima opțiunea în acest sens;

➢ accesezi oricare dintre aplicațiile gestionate de Operator, informații detaliate privind datele cu caracter personal sunt conținute de respectivele aplicatii și/sau de website-urile Operatorului ce găzduiesc aceste aplicații.


VIII. a) Dacă Operatorul va trece printr-o procedură de reorganizare ori de vânzare către alte entități, datele tale vor fi comunicate către respectivele entități, conform legii.


 1. Operatorul incheie contracte cu persoane care au cel puțin 18 ani.


IX. Acordurile Clientului (conform art. 6, alin. 1, lit. a din Regulament, ca temei al prelucrării) referitor la (i) comunicări comerciale (care pot include și știri, evenimente, activități ale Operatorului) în scopul promovării serviciilor și activităților Operatorului și la (ii) înscrierea în campanii se face prin intermediul formularelor.

X. Prezenta Notă face parte integrantă din Contract.

Smartpoint Consulting S.R.L