REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„FIESTA, PĂCĂTOS DE BUNĂ!”

Campanie promoţională pentru consumatori

Perioada de desfăşurare a campaniei: 04.10.2018 – 14.10.2018

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

(1) Campania promoţională în magazinele Cora „Fiesta, păcătos de bună!” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de FERRERO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7003/2006, telefon 021 528 22 00, denumită în continuare „Organizatorul” sau „FERRERO ROMÂNIA”.

(2) Campania se derulează prin intermediul următoarei agenţii:

SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, telefon +40 (0)31 805 3911, fax + 40 (0)31 805 3913, denumită în continuare „Agenţia”.

(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, inclusiv durata şi datele/termenele/orele stipulate în Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Campaniei, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de minim 24 de ore de la aducerea la cunoştinţa publicului, prin afişare în magazinele participante la Campanie, prin publicare pe site-ul brandlink.online/regulamente sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în anumite magazine special selectate de către Organizator, după cum urmează:

exclusiv în zilele de 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 și 14 octombrie 2018, cu respectarea mecanismului prevăzut în cadrul Secțiunii 6 alin. (1) pct. A, participanții se vor putea înscrie în Campanie pentru tragerea la sorți ce va fi organizată în cadrul Campaniei, prin înscrierea bonului fiscal ce atestă achiziția de Produse participante în cadrul Campaniei, prin intermediul promoterilor prezenți exclusiv în magazinele din rețeaua Cora, menţionate expres în prezentul Regulament Oficial (denumite în continuare „Locaţiile participante”), în perioada de activare a promoterilor. Lista tuturor Locaţiilor participante și a zilelor de activare a promoterilor, aplicabile exclusiv fiecărei Locații participante în parte poate fi vizualizată mai jos:

(2) Perioada de activare a promoterilor în toate Locaţiile participante se încadrează strict în zilele şi orele descrise în orarul de mai jos:

Zile de activare

Interval orar

04 & 05 octombrie 2018

13:00-21:00

06 & 07 octombrie 2018

11:00-19:00

11 & 12 octombrie 2018

13:00-21:00

13 & 14 octombrie 2018

11:00-19:00

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu deplină, cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei, care achiziţionează produse participante la Campanie, conform celor specificate în Secţiunea 3, respectiv Secțiunea 6, și care respectă termenii și condițiile Regulamentului Oficial.

(2) La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajaţii FERRERO ROMÂNIA, ai Agenţiei şi a celorlalte societăți implicate în desfășurarea Campaniei, după caz, precum şi membrii de familie ai acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

(3) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

(1) Este considerat „Produs participant” la prezenta Campanie orice produs Fiesta, dintre cele detaliate mai jos, importat și/sau distribuit de Organizator în România, și anume:

Fiesta Babarum în ambalaj de 36g;

Fiesta Orange în ambalaj de 36g.

(2) Campania se desfăşoară în limita stocului de Produse participante disponibil la raft în fiecare din magazinele care le comercializează.

(3) După data încheierii Campaniei Produsele participante descrise mai sus își pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse după data încetării Campaniei.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

(1) Pentru a participa la prezenta Campanie și a a avea șansa de a câștiga unul dintre premiile oferite prin tragere la sorți, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:

Să achiziţioneze oricând în Perioada de activare a promoterilordin orice magazin din lista de Locații participante, specificată în Secțiunea 1, alin. (1), pct. A), strict în zilele și intervalul orar descrise în Secțiunea 3, alin. (2), un Produs participant la Campanie sau mai multe Produse participante în valoare minimă de 10 RON în total, specificat/e pe același bon fiscal (conform Secţiunii 5 alin. (1) a prezentului Regulament Oficial).

Să se prezinte, în zilele şi în intervalul orar precizat în cadrul Secțiunii 3 alin. (2), la standul Fiesta special amenajat după linia caselor de marcat, din Locaţia participantă unde au efectuat achiziția Produselor participante, şi să prezinte promoterilor bonul fiscal ce atestă achiziţionarea unui Produs participant/ unor Produse participante conform Regulamentului Oficial.

După validarea bonului fiscal de către promoteri, clienții vor fi invitați să se înscrie în tragerea la sorți din cadrul Campaniei, prin intermediul promoterului aflat la standul Fiesta după linia caselor de marcat. Promoterul va colecta prin intermediul unui formular Airtable, pe tabletă, datele de contact (nume, prenume si număr de telefon mobil) și datele de achiziție (numărul, data bonului fiscal înregistrat și produsele achiziționate) ale clienților care doresc sa se înscrie în tragerea la sorți. Datele participanților sunt păstrate pe durata indicată în Anexa 1, secțiunea 6, a prezentului Regulament Oficial. Participantul trebuie să folosească, pentru înscrierea validă în Campanie, un număr de telefon mobil activ, valabil în oricare dintre rețelele de telefonie mobilă Telekom, Orange, Digi sau Vodafone.

De asemenea, participanţilor li se va solicita să bifeze/ confirme:

Am citit şi sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei și am citit și am înteles prevederile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, incluse în Anexa 1 a Regulamentului Oficial.” [  ] DA [  ] NU

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele ce nu acceptă termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, prin bifarea opțiunii DA la mesajul de mai sus, nu vor fi înscrise în Campanie.

Dacă participanții la prezenta Campanie achiziționează mai multe Produse participante SPECIFICATE pe același bon fiscal, aceștia vor putea înscrie valabil în Campanie bonul fiscal respectiv o singură dată, indiferent de numărul ProduseLOR participante achiziționate PE BAZA BONULUI FISCAL RESPECTIV.

Numărul de telefon mobil declarat (în format 07XX XXX XXX) servește pentru identificarea și contactarea câștigătorului de către Organizator.

Pentru fiecare bon fiscal valabil înscris participanţii vor primi o şansă de a câştiga prin tragere la unul dintre cele 55 de premii oferite în Campanie.

Nu vor fi luate în considerare înscrierile efectuate în următoarele condiții:

orice înscriere efectuată în afara Perioadei Campaniei;

dacă participanții prezintă bonuri fiscale care sunt fie eronate, fie incomplete, care conțin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost înscrise anterior de către participant sau primite anterior de către Organizator de la alți participanți;

dacă participanții indică în formularul completat de către promoter la standul Fiesta, numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu aparțin uneia dintre rețelele de telefonie indicate (Telekom, Orange, Digi sau Vodafone);

dacă acestea au fost efectuate prin fraudă sau prin oricare alte modalități și/sau echipamente electronice și/sau software, altele decât cele legale și/sau indicate de către Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului Oficial.

Să păstreze în original bonul fiscal/ bonurile FISCALE ÎN BAZA CĂRORA S-AU REALIZAT ÎNSCRIERILE. PE BAZA ACESTORA SE VA FACE VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI/ PREMIULUI OFERIT. ÎN CAZUL ÎN CARE PARTICIPANTUL DECLARAT CÂȘTIGĂTOR NU POATE PREZENTA BONUL FISCAL/ BONURILE FISCALE ÎN ORIGINAL, CARE SĂ ATESTE ACHIZIȚIA PRODUSELOR PARTICIPANTE CONFORM REGULAMENTULUI OFICIAL, PARTICIPANTUL RESPECTIV NU VA FI VALIDAT CÂȘTIGĂTOR ȘI VA PIERDE ORICE DREPT DE A SOLICITA ACORDAREA PREMIULUI DE CĂTRE ORGANIZATOR.

un participant la prezenta Campanie va putea înscrie în Perioada Campaniei mai multe bonuri fiscale, în limita a 5 bonuri fiscale pe zi, dacă acestea fac dovada achiziţionării, în Perioada Campaniei, a Produselor participante, în conformitate şi cu respectarea prevederilor Regulamentului Oficial.

 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

(1) Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt cele prezentate în tabelul următor:

(2)Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 30.398,25 RON, TVA inclus.

(3) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, în vederea participării la Campanie, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie). Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici nu pot fi schimbate parametrii/ caracteristicile premiilor oferite. Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

 

SECŢIUNEA 8. TRAGEREA LA SORŢI 

Tragerea la sorţi va fi efectuată prin mijloace electronice şi va avea loc în data de 19.10.2018. La această tragere la sorţi vor participa toate înscrierile valabile efectuate de participanți prin intermediul  promoterilor, în zilele și intervalul de activare al promoterilor în magazinele specificate în Secțiunea 3, în Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial. Tragerea la sorţi va avea loc la sediul Agenţiei Smartpoint sau la un birou notarial, în prezenţa unei comisii formată din: un reprezentant al Agenţiei şi un notar public sau avocat. Pe lângă cei 55 de câștigători se vor extrage 22 rezerve. Se va apela succesiv la rezerve în condiţiile în care participanţii extraşi nu îndeplinesc condiţiile de validare sau nu pot fi contactaţi de către reprezentanţii Organizatorului şi/sau ai Agenției.

Se vor efectua 11 trageri la sorți, câte una pentru fiecare locație participantă, în cadrul cărora se vor extrage câte 5 câștigători și 2 rezerve per magazin.

Numele câștigătorilor şi premiile câștigate vor fi anunţate pe site-ul brandlink.online/regulamente , în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data validării acestuia, conform celor prevăzute în Secţiunea 9 din Regulamentul Oficial.

 

SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

(1) Anunţarea câștigătorilor

Participanții desemnați câştigători la tragerea la sorţi vor fi contactați de către un reprezentant al Agenţiei Smartpoint, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării tragerii la sorţi, la numărul de telefon declarat în formularul de înscriere completat prin intermediul promoterilor. Acesta va fi informat în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare. Reprezentanţii Agenţiei Smartpoint vor încerca stabilirea contactului telefonic apelând numărul de telefon comunicat, de maximum 5 ori, în 3 zile diferite, în intervale orare diferite (între orele 9.00 – 17.00). Dacă, din motive independente de voinţa Agenţiei Smartpoint, câştigătorul nu poate fi contactat de către Agenţie în condiţiile stabilite mai sus (participantul are telefonul închis şi/ sau nu răspunde la niciunul dintre cele 5 apeluri), se va apela succesiv la rezervele stabilite conform prevederilor din Secţiunea 8 din Regulamentul Oficial, în ordinea în care acestea au fost extrase.

Procedura de validare a rezervelor este identică cu procedura de validare a participantului extras anterior. Dacă, din motive independente, nici rezervele nu pot fi validate câștigători în condițiile stabilite de prezentul Regulament Oficial, premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului.

(2) Validare

Câştigătorii desemnați trebuie să trimită pentru validare, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data în care a fost contactat de către reprezentantul Agenţiei, prin e-mail, o copie de pe bonul fiscal extras câștigător, ce face dovada achiziţionării de Produse participante, în Perioada Campaniei, conform celor specificate în prezentul Regulament Oficial (numărul și data bonului fiscal scanat trebuie să coincidă cu numărul și data bonului înscris prin intermediul promoterilor). Copia bonului fiscal trebuie să fie scanată în format .jpg sau .pdf.

Dacă participanții extrași câştigători la tragerea la sorţi nu pot fi contactați de către Organizator în termenul specificat în Regulamentul Oficial sau dacă nu trimit dovezile pentru validare în termenul specificat, se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a participantului extras anterior. În tot cursul procesului de validare a câștigătorilor, acestora li se poate solicita să prezinte originalul bonului fiscal în cauză.

SECŢIUNEA 10. ERORI, BONURI FISCALE NECORESPUNZĂTOARE

(1) Bonurile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, conţin ştersături, cât și orice imitație realizată prin orice metode sunt nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

(2) Organizatorul prezentei Campanii, și respectiv Agenția, nu își asumă nicio răspundere pentru astfel de bonuri fiscale (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate etc.) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare sau de acordare a vreunui premiu la prezenta Campanie şi nici nu vor putea fi obligaţi să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale, care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 11. RĂSPUNDEREA

(1) Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum și tuturor cerințelor și deciziilor luate în conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

(2) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor/ bonurilor fiscale. Apariția sau existența vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial şi și care face dovada participării valabile în Campanie. Din momentul primirii premiilor de către câştigători, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestora.

(3) Organizatorul Campaniei va acorda premii numai participanţilor care au luat parte la Campanie şi care sunt validaţi conform prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/ sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul/ Agenţia constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va despăgubi Organizatorul pentru întregul prejudiciu suferit și va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator/ Agenţie în legătură cu acesta.

(4) Organizatorul şi Agenția nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care participanţii comunică date şi informaţii incorecte sau incomplete, astfel încât din această cauză participanţii respectivi nu vor putea fi contactați şi/sau validați ori nu vor putea fi identificaţi fără orice dubiu, sau situațiile în care consumatorii achiziţionează în Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie. Organizatorul sau Agenția au dreptul de a invalida/anula bonurile fiscale care conţin informaţii false ori vădit eronate şi/ sau care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru validitatea acestora prin prezentul Regulament Oficial. Organizatorul şi Agenţia îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile la tragerea la sorţi din cadrul Campaniei.

(5) Organizatorul şi/ sau Agenţia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta desfășurarea, imaginea Campaniei şi/ sau a Organizatorului/ Agenţiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul şi Agenţia îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant sau a participantului beneficiar al acțiunilor ce contravin Regulamentului Oficial pentru întreaga Perioadă a Campaniei şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECŢIUNEA 12. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(1)  Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata sau în legătura cu desfășurarea acestei Campanii sunt prevăzute la Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

(2)  Totodată, solicitările/reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu campania se pot depune conform indicațiilor din Anexa 1.

 

SECŢIUNEA 13. TAXE ŞI IMPOZITE

(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.

(2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

SECŢIUNEA 14. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN ŞI FORŢA MAJORĂ

(1) Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea Campaniei, pentru motive independente de voința sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei prin intermediul site-ului brandlink.online/regulamente, în secțiunea de campanie.

(2) Forţă Majoră este evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator şi care îl împiedică pe acesta să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(3) Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu îşi asumă în niciun fel obligaţia de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forţă majoră, nici de a modifica orarul de desfăşurare ori Locaţiile participante ca urmare a apariţiei unui eveniment de forţă majoră.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfăşurarea Campaniei, pentru motive independente de voinţa sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiţii optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei, prin publicare pe site-ul brandlink.online/regulamente, sau prin alte mijloace de informare a publicului.

 

SECŢIUNEA 15. LITIGII

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

(2) Eventualele sesizări sau reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: SmartPoint Consulting SRL., bd. Ferdinand I numarul 13, sector 2, București, cu menţiunea pe plic: “Ref: Campania Fiesta – Păcătos de bună!”, în termen de 10 zile de la data afișării listei câștigătorilor, conform prevederilor Regulamentului Oficial. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio sesizare sau reclamaţie.

(3) Eventualele sesizări/ reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu:

a) numele, domiciliul/ reședința, precum şi alte date necesare pentru identificarea şi contactarea reclamantului;

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază sesizarea/reclamaţia.

Sesizările/ reclamaţiile se vor soluționa în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.

(4) Organizatorul şi/sau Agenția nu au nicio obligație de a întreține corespondență cu expeditorii unor eventuale sesizări/ reclamații, care sunt sau se dovedesc a fi în mod vădit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

 

SECŢIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la această Campanie participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul Oficial de participare/desfăşurare al Campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă trimisă către FERRERO ROMÂNIA S.R.L., la adresa Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, România, București sau pe site-ul brandlink.online/regulamente.

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat într-un exemplar original care va rămâne în arhiva Notarului Public și în 3 duplicate astăzi, ___/___/___, data autentificării de către Notarul Public.

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

„FIESTA, PĂCĂTOS DE BUNĂ!”

campanie promoțională pentru consumatori, perioada campaniei: 04.10.2018 – 14.10.2018

 

- INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -

Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții săi

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate de către:

FERRERO ROMANIA S.R.L., cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/7003/2006, CUI 18621132, atribut fiscal RO, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10 (denumită în continuare "Organizatorul" sau „Operatorul), persoană juridică română, în calitate de operator de date,

prin intermediul:

SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, telefon +40 (0)31 805 3911, fax + 40 (0)31 805 3913, în calitate de Împuternicit.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

FERRERO ROMANIA S.R.L., adresa: str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, București (cu mențiunea pe plic: “Ref: Campania Fiesta Păcătos de Bună”); email: privacy.romania@ferrero.com

Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Organizatorul  va prelucra de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru Participanții la Campanie vor fi prelucrate: nume și prenume; număr de telefon; adresa de email, numărul și data bonului fiscal, semnătura;

Pentru câștigătorii Campaniei, în plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: adresa de livrare a premiului.

Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator și prin intermediul Agențiilor, în vederea:

organizării și desfășurării Campaniei;

desemnării și validării câștigătorilor;

atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului (dacă este cazul).

Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate:

Datele furnizate de participanți și câștigători sunt prelucrate în temeiul executării unui contract (acceptarea termenilor și condițiilor Regulamentului Oficial echivalează cu executarea unui contract);

Păstrarea datelor ulterior încheierii Campaniei și înmânării premiilor reprezintă o prelucrare în temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor, precum și în temeiul obligațiilor legale aferente legislației financiar-contabile ce impune păstrarea documentelor contabile pentru o anumită perioadă.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Organizator, vor fi dezvăluite Agenției (Împuternicitul), precum și autorităților, în măsura în care este necesar pentru respectarea obligațiilor legale de către Organizator.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvăluite, numai în măsura în care este necesar, următoarelor categorii de terți:

Societăți care furnizează produse și servicii Organizatorului sau Agențiilor, cum ar fi furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică și alți furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare în afara spațiului de producție propriu și furnizori de servicii de stocare în sistem cloud;

alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații;

curieri implicați în livrarea premiilor către câștigători.

Terții cărora le sunt transmise sau puse la dispoziție informațiile personale ale Participanților, în temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi aceste datele. Organizatorul se asigură că orice terți cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia voluntară).

Cu excepția celor detaliate mai sus, Organizatorul nu va divulga vreunui terț vreo parte din datele personale prelucrate în legătură cu Campania, fără a anunța persoanele vizate, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul acestora.

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Operator sau de către Împuternicit pentru Operator timp de 90 de zile de la încheierea Campaniei. După trecerea acestui termen, datele vor fi distruse, acestea nefiind utilizate în niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Campanie.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Operator timp de 5 (cinci) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc înmânarea premiilor, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând împuterniciților obligații similare.

Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură Participanților, pe Durata Campaniei, următoarele drepturi:

dreptul de retragere a consimțământului: în cazul prelucrărilor de date efectuate în baza consimțământului, persoanele vizate pot retrage consimțământul în orice moment fără ca acest lucru sa afecteze prelucrarea anterioară;

dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informații legate de datele personale pe care Operatorul și împuterniciții acestuia le dețin despre acestea, inclusiv informații legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, și cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferită o copie a datelor personale prelucrate în legătură cu Campania. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obține rectificarea datelor personale pe care le Operatorul și/sau împuterniciții acestuia le prelucrează în legătură cu Campania. Operatorul și împuterniciții acestuia depun eforturi rezonabile pentru a menține datele personale corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispun;

dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor personale prelucrate de Operator sau împuterniciții acestuia în legătură cu Campania. Operatorul și împuterniciții acestuia trebuie să se conformeze acestei solicitări, dacă:

Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

Persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulară;

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ii revine Operatorului.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

pentru conformarea de către Operator cu o obligație legala;

în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate pot obține restricționarea prelucrării datelor personale, în cazul în care:

contestă corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,

prelucrarea este nelegală și solicită restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor personale,

nu mai avem nevoie de datele personale dar persoana vizată le solicită pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau

persoana vizată are obiecții legate de prelucrare, pentru perioada necesară pentru a verifica dacă motivele întemeiate ale Operatorului prevalează.

dreptul la obiecție: persoanele vizate pot obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situația acestora particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terțe părți. În acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu excepția cazului în care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Persoanele vizate care obiectează la prelucrare, sunt rugate sa specifice dacă doresc, de asemenea, ca datele personale să fie șterse.

dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizată poate solicita transferul datelor prelucrate în temeiul consimțământului sau în executarea unui contract, către ea însăși, sau, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, direct către un alt operator;

dreptul de a depune o reclamație: persoanele vizate pot depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nume:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax:
+40.318.059.602
Email:
anspdcp@dataprotection.ro

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umana.

De reținut:

Perioada de timp: Termenul de răspuns pentru solicitările persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, în cazul unor motive specifice legate de anumite cerințe legale sau de complexitatea cererii, cu o perioadă suplimentară de 2 luni.

Restricționarea accesului: în anumite situatei, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restricționat din cauza unor cerințe legale. În cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.

Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate în baza elementelor de identificare furnizate în cerere. În astfel de cazuri, dacă persoana nu poate fi identificată drept persoană vizată, Operatorul nu poate da curs solicitării respectivei persoane, cu excepția cazului în care oferă Operatorului informații suplimentare care să permită identificarea.

Exercitarea drepturilor: Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Organizatorului la adresa str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, București, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail privacy.romania@ferrero.com.

Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul este determinat să protejeze informațiile personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat și distrugere și își ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidențialitatea informațiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor masuri adecvate de natură organizațională și tehnică.

Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Organizatorul se obligă să impună oricăror împuterniciți obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către Organizator și împuterniciții acestuia, informațiile personale pot fi transferate de către persoanele vizate prin internet. Deși Organizatorul depune eforturi susținute pentru a proteja informațiile personale ce ii sunt puse la dispoziție, schimbul de informații prin intermediul unei conexiuni la internet nu este în totalitate sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor personale transmise prin internet. Odată primite aceste informații, Operatorul va utiliza proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la acestea.

Modificarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulamentul Oficial oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată cu 24 de ore în prealabil pe site-ul Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulamentul Oficial al Campaniei.  

Alte prevederi 

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.